تماس با مدیران انجمن :

تماس با مدیر منطقه خاورمیانه انجمن


ASPO ASPO
Farid Reza HASHEMIZADEH
فریدرضا هاشمی زاده
مدیر منطقه خاورمیانه

directeur-aspo@aceidd.com

fr-hashemizadeh@aceidd.com1

classeur
»» فاینانس نسل چهارم و مدارک لازم برای همراهی پروژه های بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی

Contact > Dirigeants

تماس با مدیر منطقه خاورمیانه انجمن


1 1

فاینانس نسل چهارم

5