تماس با مدیران انجمن :

تماس با بنیانگذار و ریاست افتخاری انجمن


.
ابراهیم عماد
phf@aceidd.com

e.emad@aceidd.com


1

سایت توسعه حقوقی, اقتصادی, فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار

www.ebrahimemad.net

e.emad@ebrahimemad.net

Contact > Dirigeants

تماس با بنیانگذار و ریاست افتخاری انجمن


1
1

برنامه مگا اکونومی